Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
(în continuare denumită și „Notă de informare” sau „Notă de informare privind protecția datelor”)

1. Dispoziții fundamentale

1.1. Istoric

Noul Regulament nr. 679/2016 al Uniunii Europene privind protecția datelor (General Data Protection Regulation, GDPR, în continuare: „Regulamentul” sau „GDPR”) va fi/este aplicată direct și în Ungaria. În temeiul Regulamentului, Societatea constituie operator de date cu caracter personal, adică Regulamentul este aplicabil cu privire la datele dvs. prelucrate de Societate.

1.2 Scopul Notei de informare

Scopul Notei de informare este de a stabili prevederile și principiile de protecție și de prelucrare a datelor urmate și aplicate de WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (în continuare „Operatorul” sau „Societatea”) și considerate relevante pentru aceasta, precum și politica de protecție și prelucrare a datelor a Societății.

1.3 Reglementări legale

La determinarea conținutului Notei de informare, pe lângă Regulament, Societatea a luat în considerare în mod special și prevederile Legii nr. CXII din 2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare („L.Inf.”), ale Legii nr. V din 2013 privind Codul Civil ungar („C.C.”), precum și ale legii nr. XLVIII din 2008 privind condițiile fundamentale și unele limitări ale activității de publicitate economică („L.Publ.Ec.”).

1.4 Domeniu de valabilitate

Cad sub incidența Notei de informare prelucrările de date legate de activitatea de desfacere a Societății (inclusiv legate de pagina web care funcționează sub domainul http://www.ssangyong.ro/, www.rextonsuv.ro  – în continuare „Pagina web”).

Nu cad sub incidența Notei de informare serviciile și prelucrările de date efectuate de entitățile juridice și paginile web indicate de orice link de pe Pagina (Paginile) web gestionate de Societate, precum și prelucrările de date efectuate de entitățile juridice din a căror note de informare, buletine informative sau scrisori publicitare Persoana vizată a luat cunoștință de Pagina web.

1.5. Modificarea Notei de informare
1.5.1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica Nota de informare prin decizia sa unilaterală. 
1.5.2. Prin accesarea Paginii web, Persoana vizată acceptă prevederile în vigoare la momentul respectiv ale Notei de informare, nefiind necesar un acord suplimentar din partea Persoanei vizate.


2. Definiţii

Noțiunile cuprinse în Nota de informare privind protecția datelor au următoarea semnificație:
2.1. Prelucrare de date: orice operații sau totalitatea operațiilor efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, transformarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
2.2. Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
2.3. Date cu caracter personal sau date: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
2.4. Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism sau prestator de servicii care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului.
2.5. Persoana vizată: persoana fizică care se înregistrează pe Pagina web și în cadrul acestei operații furnizează datele enumerate mai jos în punctele 8 și 9.

2.6. Prestator extern de servicii: terți parteneri prestatori de servicii contractați – direct sau indirect – de către Operator sau administratorul Paginii web în legătură cu asigurarea unor servicii, cărora le sunt sau pot fi transmise Date cu caracter personal, respectiv care pot transmite Date cu caracter personal Societății. De asemenea, sunt considerați prestatori externi de servicii acei prestatori de servicii care nu se află în relație de colaborare nici cu Societatea, nici cu administratorii serviciilor, dar care, prin faptul că au acces la Pagina web, colectează date despre Persoanele vizate, care, fie independent, fie conectate cu alte date, pot permite identificarea Persoanei vizate. În cazul serviciului de hosting, Societatea consideră și Persoana vizată ca fiind Prestator extern de servicii din punctul de vedere al activității de prelucrare a datelor efectuate în spațiul de stocare pe care în utilizează.

2.7. Notă de informare: prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor a Societății.


3. Identitatea și activitatea operatorului

Denumirea: WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (WAE Comerț cu Autovehicule și Servicii S.R.L.)
Sediul: 2051 Biatorbágy, str. Budai nr. 16
Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: Cg.13-09-174957, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Budapesta
Telefon: +36 1 451-4851, +36 1 550-0185
E-mail: info@wae.hu


4. Principiile fundamentale ale prelucrării datelor

4.1. Legalitate, echitate

Prelucrarea datelor trebuie efectuată în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată. Societatea prelucrează numai datele stipulate în lege sau furnizate de Persoanele vizate, în scopurile definite mai jos. Sfera Datelor cu caracter personal prelucrate este proporțională cu scopul prelucrării datelor, nu se poate extinde în afara acestuia.

4.2 Exactitate

Datele trebuie să fie necesare și relevante din punctul de vedere al prelucrării datelor, ele trebuie să fie exacte și, în caz de nevoie, actualizate.

4.3. Limitare la scop

În fiecare caz în care Societatea dorește să utilizeze Datele cu caracter personal în alt scop decât scopul colectării inițiale a datelor, va informa Persoana vizată despre acest lucru și va obţine acordul prealabil expres al acesteia, respectiv îi oferă posibilitatea de a interzice utilizarea.

4.4. Conformitate

Societatea nu verifică Datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. Exclusiv persoana care furnizează datele este responsabilă pentru conformitatea Datelor cu caracter personal.

4.5 Limitări legate de stocare

Stocarea datelor trebuie să se realizeze în așa fel încât să permită identificarea persoanelor vizate numai pe durata necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal.

4.6. Protecția datelor persoanelor care nu au împlinit 16 ani

Datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au împlinit 16 ani pot fi prelucrate numai cu consimțământul persoanei majore care exercită supravegherea părintească asupra minorului. Societatea nu are posibilitatea de a verifica îndreptățirea, respectiv conținutul declarației persoanei care își exprimă consimțământul, astfel încât Persoana vizată, respectiv persoana care exercită supravegherea părintească asupra acesteia garantează faptul că acest consimțământ corespunde prevederilor legale. În lipsa declarației de consimțământ, Societatea nu colectează Date cu caracter personal referitoare la persoane vizate care nu au împlinit 16 ani.

4.7. Societatea nu transmite terților Datele cu caracter personal prelucrate de ea, cu excepția Persoanelor împuternicite și Prestatorilor externi de servicii specificați în Nota de informare. Prelucrarea datelor trebuie efectuată în așa fel încât prin aplicarea unor măsuri tehnice și/sau organizatorice adecvate să fie asigurată securitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal.
Constituie excepție de la prevederea cuprinsă în acest punct utilizarea sub formă de date statistice sintetizate care nu pot conține sub nicio formă alte date care permit identificarea Persoanei vizate. 
În unele cazuri – la solicitarea oficială a instanțelor de judecată sau a poliției, procese judiciare ca urmare a încălcării drepturilor de autor, de patrimoniu sau a altor drepturi sau suspiciunea săvârșirii acestora, lezarea intereselor Societății, periclitarea asigurării serviciilor etc. – Societatea va permite accesul terților la Datele cu caracter personal disponibile ale Persoanei vizate.

4.8. În cazul corectării, restricționării, respectiv ștergerii Datelor cu caracter personal prelucrate de ea, Societatea va înștiința Persoana vizată, respectiv toate entitățile cărora le-a transmis în prealabil Datele cu caracter personal în vederea Prelucrării datelor. Înștiințarea poate fi omisă dacă acest lucru nu lezează interesele legitime ale Persoanei vizate având în vedere scopul Prelucrării datelor.

4.9. În baza Regulamentului, Societatea nu are obligația de a desemna un responsabil cu protecția datelor, deoarece Societatea nu este autoritate sau organism public, activităţile Societății nu cuprind operații care necesită o monitorizare periodică și sistematică a Persoanelor vizate pe scară largă, respectiv Societatea nu prelucrează categorii speciale de date sau date cu caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni.


5. Temeiul legal al prelucrării datelor

5.1 Art. 6 al GDPR stabilește cazurile în care pot fi prelucrate datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate:

„a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”

5.2. Având în vedere natura activității Societății, temeiul legal al prelucrării datelor este în primul rând consimțămânul voluntar expres al Persoanei vizate, bazat pe o informare corespunzătoare (L.inf. art. 5 alin. (1) pct. a)), iar după nașterea oricăror obligații contractuale între Societate și Persoana vizată, punctele 5.1.b) și 5.1.c) de mai sus ale Regulamentului. Persoana vizată contactează societatea voluntar, se înregistrează voluntar, beneficiază de serviciile Societății în mod voluntar. În lipsa consimțământului Persoanelor vizate, Societatea prelucrează date numai dacă legea o împuternicește în mod univoc.

5.3. Dacă prelucrarea de date se bazează pe acordul persoanei vizate, operatorul trebuie să fie capabil să certifice faptul că persoana vizată și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

5.4. Persoana vizată are dreptul să își retragă oricând acordul în privința tuturor prelucrărilor de date ale căror temei legal este punctul 5.1.a) de mai sus al Regulamentului. Persoana vizată poate iniția retragerea consimțământului printr-o declarație scrisă trimisă la adresa de e-mail info@wae.hu sau info@ssangyong.ro Pe baza retragerii consimțământului, Operatorul șterge definitiv datele cu caracter personal ale Persoanei vizate din baza sa de date. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor anterior retragerii consimțământului, respectiv a prelucrării datelor pe baza pct. 5.1.b) și/sau c) de mai sus ale Regulamentului.

5.5. Transmiterea datelor către Persoanele împuternicite de operator specificate în Nota de informare poate fi efectuată fără consimțământul separat al Persoanei vizate. Divulgarea datelor cu caracter personal către terți sau către autorități – dacă legea nu prevede altfel – este posibilă numai pe baza unei hotărâri executorii a autorităților sau cu consimțământul prealabil expres al Persoanei vizate.


6. Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor trebuie efectuată în mod legal, echitabil şi transparent faţă de Persoana vizată. Societatea se străduiește să asigure că sunt prelucrate doar acele date cu caracter personal care sunt indispensabile pentru îndeplinirea scopului prelucrării de date și sunt adecvate pentru îndeplinirea scopului. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în măsura și pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopului.

Scopul prelucrării de date conform celor de mai sus:
● identificarea Persoanei vizate, comunicarea cu Persoana vizată
● furnizarea către Persoana vizată de informații compacte, transparente, inteligibile și ușor accesibile
● încheierea și executarea actelor juridice care fac parte din obiectul de activitate al Societății între Societate și Persoana vizată
● în cazul utilizării unor servicii taxate, colectarea taxei și facturare
● îndeplinirea obligațiilor care îi revin Operatorului, exercitarea drepturilor Operatorului
● întocmirea de analize și statistici, dezvoltarea de servicii – în aceste scopuri operatorul va utiliza numai date anonimizate, sinteze care nu permit identificarea persoanelor
● protecția drepturilor Persoanei vizate.

7. Sursa datelor

Societatea prelucrează exclusiv Datele cu caracter personal furnizate de Persoanele vizate, nu colectează date din alte surse.


8. Sfera datelor prelucrate

Societatea prelucrează exclusiv Datele cu caracter personal furnizate de Persoanele vizate. Datele prelucrate sunt următoarele:

Pe baza scopului prelucrării datelor, datele prelucrate de Societate pot fi incluse în următoarele categorii:
● Date necesare pentru înregistrare. În cursul înregistrării, Persoana vizată își specifică numele, denumirea firmei, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, respectiv tipul autovehiculului actual. Temeiul legal al prelucrării datelor este consimțământul Persoanei vizate, scopul primordial al prelucrării datelor este înregistrarea și prestarea serviciilor Paginii web.
● Documente încărcate. Persoana vizată are posibilitatea, respectiv în unele cazuri obligația de a încărca imagini ale anumitor documente personale. Societatea recomandă ca din aceste acte să fie șterse datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru încheierea actului juridic între părți și care nu sunt solicitate de Societate (conform celor descrise în punctul 10 de mai jos). În cazul în care Persoana vizată publică imaginea unui act care conține și date cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrării datelor este consimțământul Persoanei vizate. În cazul fotografiilor, scopul prelucrării datelor este prestarea serviciilor Paginii web.
● Date de facturare. În cazul în care Persoana vizată achită contravaloarea unor servicii către Societate, Societatea prelucrează datele legate de plată și facturare (modalitate de plată, datele instrumentului de plată, în cazul facturării numele, adresa, codul fiscal ale cumpărătorului). Temeiul legal al prelucrării datelor este în parte consimțământul Persoanei vizate, în parte reglementările legale privind impozitarea și contabilitatea. Scopul prelucrării datelor este facturarea și colectarea plăților.
● Date și acte furnizate în cursul autentificării. Persoanele vizate au posibilitatea de a se autentifica, conform celor descrise în punctul 11 de mai jos. Prelucrarea datelor se realizează conform celor descrise în punctul 11 de mai jos. Scopul prelucrării datelor este verificarea persoanei care publică un anunț și a autovehiculului cuprins în anunț.
Pe lângă cele de mai sus, Societatea prelucrează datele tehnice, inclusiv adresa IP, conform celor descrise în punctul 13 de mai jos.


9. Descrierea procesului de prelucrare a datelor

Sursa datelor este Persoana vizată, care furnizează datele în cursul înregistrării sau ulterior, prin accesarea Paginii web. Completarea datelor din formularul de înregistrare este obligatorie, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres contrariul.

Persoana vizată furnizează datele în mod independent, Societatea nu oferă niciun fel de indicații cu caracter obligatoriu referitor la aceasta, nu impune cerințe de conținut. Persoana vizată își dă consimțământul expres pentru prelucrarea datelor pe care le-a furnizat. Persoana vizată are dreptul de a specifica în profilul său și alte date pe lângă cele solicitate de Societate, temeiul legal al prelucrării datelor este și în acest caz consimțământul voluntar al Persoanei vizate.

În cazul în care Persoana vizată se înregistrează la o promoție organizată de Societate (de ex. pe facebook) și furnizează datele solicitate acolo, ea acceptă nota de informare privind prelucrarea datelor referitoare la promoția respectivă. În acest caz, prin furnizarea datelor Persoana vizată nu se înregistrează pe Pagina web, dar își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor funizate conform celor stabilite în nota de informare a promoției.


10. Prelucrare de date legată de documente

Pe Pagina web există posibilitatea, iar în cazul solicitării cu caracter obligatoriu, există obligativitatea Persoanei vizate să pună la dispoziția Societății documentele sale personale, în vederea facilitării încheierii actului juridic între părți.
Persoana vizată are posibilitatea de a publica documentele cu ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care Societatea le solicită în mod obligatoriu. În cazul în care Persoana vizată nu șterge datele, prin publicare își dă consimțământul pentru divulgarea acestora.
În cazul în care Societatea nu solicită publicarea documentelor cu datele cu caracter personal vizibile și oferă posibilitatea ștergerii acestora, Societatea nu are nicio răspundere în cazul eventualei publicări a acestora.


11. Autentificare

Scopul procesului de autentificare este ca Societatea să se convingă de autenticitatea Persoanei vizate. Societatea verifică faptul că Persoana vizată care și-a indicat intenția de a încheia un contract este într-adevăr o persoană fizică. După verificare, Societatea șterge de pe Pagina web fotografiile și datele, însă acestea vor fi stocate pe un alt suport până la încetarea temeiului legal al prelucrării datelor. Scopul prelucrării datelor este autentificarea Persoanelor vizate, precum și încheierea actului juridic, iar după încheiere, facilitarea executării legale a acestuia.


12. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare, trimiterea de buletine informative

În cazul în care Persoana vizată își dă consimțământul, Societatea va contacta Persoana vizată utilizând informațiile de contact furnizate și îi va trimite reclame prin metoda marketingului direct. Reclama poate fi comunicată pe cale poștală, telefonic (inclusiv SMS) sau prin e-mail (inclusiv Messenger), condiția fiind în fiecare caz consimțământul Persoanei vizate. Persoana vizată își poate retrage consimțământul oricând, fără motivare.


13. Cookie-uri

Sistemul Societății poate înregistra în mod automat adresa IP a calculatorului Persoanei vizate, data și ora de începere a vizitei, respectiv, în unele cazuri – în funcție de setările calculatorului – tipul browserului și al sistemului de operare. Datele astfel înregistrate nu pot fi puse în legătură cu alte date cu caracter personal. Prelucrarea datelor servește exclusiv scopuri statistice.

Cookie-urile permit Paginii web să recunoască, să identifice și să țină evidența vizitatorilor anteriori. Cookie-urile ajută Societatea, în calitate de operator al Paginii web, în optmimizarea Paginii web, în configurarea serviciilor Paginii web conform obiceiurilor Persoanelor vizate. De asemenea, cookie-urile sunt capabile:

● să memoreze setările, astfel încât Persoana vizată nu trebuie să le înregistreze din nou când accesează o pagină nouă,
● să rețină datele introduse anterior, astfel că acestea nu trebuie tastate din nou,
● să analizeze utilizarea paginii web pentru ca, drept rezultat al dezvoltărilor efectuate utilizând informațiile obținute astfel, pagina web să funcționeze în cea mai mare măsură posibilă conform așteptărilor Persoanei vizate, pentru ca Persoana vizată să găsească ușor informațiile căutate și
● să urmărească eficiența anunțurilor noastre publicitare.
În cazul în care pe Pagina web Societatea afișează diferite conținuturi cu ajutorul unor servicii web furnizate de terți, acest lucru poate rezulta în stocarea câtorva cookie-uri care nu sunt supravegheate de Societate, ea neavând nicio influență asupra datelor colectate de aceste pagini web, respectiv domenii terțe. Informații despre aceste cookie-uri sunt furnizate de regulamentele referitoare la serviciul respectiv.

Societatea utilizează cookie-urile pentru a vizualiza reclame către Persoanele vizate prin intermediul Google și Facebook. Prelucrarea datelor se realizează fără intervenție umană.

Persoanele vizate au posibilitatea de a șterge cookie-urile în browserul lor (de obicei, în secțiunea Protecția datelor din meniul Setări). Prin interzicerea utilizării cookie-urilor Persoana vizată ia la cunoștință faptul că fără cookie-uri funcționalitatea Paginii web este incompletă.


14. Transmiterea datelor

Societatea transmite date cu caracter personal către terți numai dacă Persoana vizată și-a dat consimțământul în mod univoc – cunoscând sfera de date care va fi transmisă și destinatarul transmisiei – sau dacă legea autorizează transmisia de date.

Societatea are dreptul și obligația de a transmite autorităților competente toate acele Date cu caracter personal de care dispune și pe care le stochează în mod regulamentar, la ale căror transmitere este obligat prin reglementări legale sau printr-o hotărâre executorie a autorităților. Societatea nu poate fi învinovățită pentru o asemenea Transmitere de date sau consecințele acesteia.

Societatea va documenta în fiecare caz transmiterile de date și va ține o evidență a acestora.


15. Prelucrarea datelor

Pentru realizarea activității sale, Societatea are dreptul de a mandata Procesatori de date. Procesatorii de date împuterniciți de operator nu iau decizii independente, ele au dreptul să acționeze exclusiv în conformitate cu contractul încheiat cu Societatea și cu instrucțiunile primite de la aceasta. Societatea verifică activitatea Procesatorilor de date împuterniciți de operator. Procesatorii de date împuterniciți de operator pot mandata alți Procesatorii de date numai cu consimțământul Societății. Societatea poate mandata exclusiv Procesatorii de date care oferă garanții adecvate cu privire la aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare care asigură conformitatea prelucrării datelor și protecția drepturilor persoanelor vizate.

Procesatorii de date împuterniciți de operator nu pot mandata alți Procesatori de date fără împuternicirea prealabilă scrisă, specială sau generală a Societății. În cazul împuternicirii scrise generale, Procesatorul de date împuternicit de operator va informa Societatea cu privire la toate modificările planificate care afectează mandatarea unor noi persoane împuternicite sau înlocuirea acestora, astfel asigurând Societății posibilitatea de a obiecta față de aceste modificări.

Societatea menționează în Nota de informare Procesatorii de date mandatați.

Procesatorii de date împuterniciți de Societate:

- SC EXPOCAR TRADE SRL
- SC AUTOCOBALCESCU SRL
- SC MEGAGROUP SA
- SC KAMPUR COM SRL
- SC KING EUROSERVICE S.R.L
- SC TWIN MOTORS SRL
- SC OPEN AUTO CENTER SRL
- SC SSANGRO CARS S.R.L.
- SC ELCANI S.R.L.
- SC AUTOTACT SERVICE SRL


16. Prestatori externi de servicii

Societatea contractează Prestatori externi de servicii cu care colaborează.
În privința Datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele Prestatorilor externi de servicii sunt relevante prevederile regulamentelor de protecție a datelor proprii ale Prestatorilor externi de servicii. Societatea va face tot ce îi stă în putință pentru ca Prestatorul extern de servicii să prelucreze datele transmise către el în concordanță cu prevederile legale și să le utilizeze exclusiv în scopul stabilit de Persoana vizată sau cel stabilit mai jos în Nota de informare.
Societatea informează Persoanele vizate cu privire la transmiterea de date către Prestatorii externi de servicii în cadrul Notei de informare.

Prestatori externi de servicii: 
- SC BLITZ TRADE SRL
- SC DIGITAL ATELIER INTERACTIV SRL
- SC SUNDAY MEDIA SRL
- dynamicline Bt.
- Zuriel Kft.
- Deninet Kft.
-


17. Sarcini legate de securitatea datelor

Societatea se îngrijește de securitatea datelor, ia măsurile tehnice și organizatorice și elaborează regulile procedurale necesare pentru aplicarea reglementărilor legale și a regulilor de protecția datelor și secretelor relevante. Societatea protejează datele prin măsuri adecvate împotriva accesării, modificării, transmiterii, publicării, ștergerii sau distrugerii neautorizate, împotriva distrugerii și deteriorării accidentale, precum și a pierderii accesibilității datelor cauzate de schimbarea tehnicii utilizate.

Societatea și Persoana împuternicită de operator va întreprinde măsuri tehnice și organizatorice adecvate, luând în considerare stadiul actual al științei și tehnicii și cheltuielile de implementare, precum și natura, amploarea, circumstanțele și scopurile prelucrării datelor, precum și riscul de probabilitate și gravitate variabilă reprezentat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, în vederea garantării securității datelor la nivel corespunzător gradului de risc.

În cadrul celor de mai sus, Societatea:
● se îngrijește de luarea măsurilor care asigură protecția împotriva accesului neautorizat, inclusiv protecția instrumentelor software și hardware, respectiv protecția fizică (protecția împotriva accesului, protecția rețelei);
● ia măsurile care asigură posibilitatea restaurării fișierelor de date, prin salvări de siguranță regulate;
● ia măsuri pentru protecția antivirus.


18. Durata prelucrării datelor

Societatea șterge datele cu caracter personal:

a) dacă se constată că datele sunt prelucrate ilegal, Societatea execută ștergerea fără întârziere.

b) la cererea Persoanei vizate (cu excepția prelucrărilor de date bazate pe reglementări legale).
Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor prelucrate pe baza consimțământului său voluntar. În acest caz, Societatea șterge datele. Ștergerea poate fi refuzată numai dacă prelucrarea datelor este autorizată de o reglementare legală. Societatea va furniza în fiecare caz informații despre respingerea cererii de ștergere și despre prevederea legală care permite prelucrarea datelor.

c) în cazul în care se constată că datele sunt incomplete sau greșite – și această stare nu poate fi remediată în mod legal –, dacă ștergerea nu este exclusă de o reglementare legală.

d) dacă scopul prelucrării datelor a încetat, sau dacă a expirat termenul de păstrare a datelor prevăzut de lege.
Ștergerea poate fi refuzată (i) dacă o reglementare legală autorizează prelucrarea datelor, respectiv (iii) pentru protejarea și valorificarea drepturilor.

În cazul respingerii cererii de ștergere, Societatea va informa în fiecare caz Persoana vizată, specificând motivul refuzului ștergerii. După îndeplinirea solicitării de ștergere a datelor cu caracter personal, datele anterioare (șterse) nu mai pot fi restaurate.

Dezabonarea de la buletinele informative trimise de Societate este posibilă prin linkul de dezabonare inclus în acestea. În cazul dezabonării, Societatea va șterge datele Persoanei vizate din baza de date a buletinului informativ.

e) dacă instanța judecătorească sau Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus acest lucru. 
Dacă o instanţă judecătorească sau Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dispune în mod executoriu ștergerea datelor, Operatorul va efectua ștergerea. 
În loc de ștergere, Societatea va restricționa datele cu caracter personal – cu înștiințarea Persoanei vizate –, dacă Persoana vizată solicită acest lucru sau dacă pe baza informațiilor disponibile se poate presupune că ștergerea lor contravine intereselor legitime ale Persoanei vizate. Datele cu caracter personal astfel restricționate pot fi prelucrate exclusiv atât timp cât este în vigoare scopul prelucrării care exclude ștergerea datelor. Societatea va marca datele cu caracter personal prelucrate de ea dacă Persoana vizată dispută corectitudinea sau exactitatea acestora, dar nu se poate determina cu certitudine faptul că datele cu caracter personal disputate sunt eronate sau inexacte.
În cazul prelucrărilor de date bazate pe reglementări legale, prevederile reglementării legale sunt valabile cu privire la ștergerea datelor.

În cazul ștergerii, Societatea va face ca datele să devină necorespunzătoare pentru identificarea persoanei. Dacă reglementările legale dispun astfel, Societatea va distruge suportul de date care conține datele cu caracter personal.


19. Drepturile Persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor

19.1. La contactarea Persoanei vizate, Societatea o informează cu privire la prelucrarea datelor. Pe lângă aceasta, Persoana vizată are oricând dreptul să solicite informații privind prelucrarea datelor.

Persoana vizată are dreptul să primească confirmare de la Societate dacă prelucrarea datelor sale cu caracter personal este în curs și în caz că o astfel de prelucrare este în curs, are dreptul să primească acces la datele cu caracter personal și informare cu privire la scopul prelucrării de date, categoriile de date cu caracter personal ale persoanei vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise datele cu caracter personal, durata planificată a stocării datelor cu caracter personal, sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea acestei durate. Persoana vizată are dreptul de a solicita de la operator corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la ea și poate protesta împotriva prelucrării acestor date cu caracter personal. De asemenea, îi revine dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere, respectiv dacă datele nu au fost culese de la persoana vizată, toate informațiile disponibile privind sursa acestora.

19.2. Persoana vizată are dreptul ca la cererea sa, operatorul să corecteze datele cu caracter personal inexacte referitoare la ea fără întârzieri nejustificate. Având în vedere scopul prelucrării datelor, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, printre altele, pe calea unei declarații de completare.

19.3. Persoana vizată poate solicita operatorului să șteargă fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal care se referă la ea, cu excepția prelucrărilor de date dispuse prin reglementări legale. Societatea va informa Persoana vizată despre ștergere.

19.4. Persoana vizată poate protesta împotriva prelucrării datelor sale cu caracter personal în modul prevăzut în L.inf.

19.5. Persoana vizată își poate înainta cererea de informare, corectare sau ștergere în scris, prin scrisoare adresată către sediul principal sau secundar al Societății, sau prin e-mail trimis Societății la adresa info@ssangyong.ro sau info@wae.hu .

19.6. Persoana vizată poate solicita ca Societatea să restricționeze prelucrarea Datelor sale cu caracter personal, dacă Persoana vizată dispută exactitatea Datelor cu caracter personal prelucrate. În acest caz restricționarea se referă la o perioadă necesară pentru ca Societatea să verifice exactitatea Datelor cu caracter personal. Societatea va marca Datele cu caracter personal prelucrate de ea dacă Persoana vizată dispută corectitudinea sau exactitatea acestora, dar nu se poate determina cu certitudine faptul că Datele cu caracter personal disputate sunt eronate sau inexacte.

Persoana vizată poate solicita restricționarea de către Societate a prelucrării Datelor sale cu caracter personal și în cazul în care Prelucrarea de date este ilegală, dar Persoana vizată se opune ștergerii Datelor cu caracter personal prelucrate și în schimb solicită restricționarea utilizării acestora.

Persoana vizată poate solicita restricționarea de către Societate a prelucrării Datelor sale cu caracter personal și în cazul în care scopul Prelucrării datelor a fost realizat, dar Persoana vizată dorește prelucrarea acestora de către Societate pentru revendicarea, impunerea sau apărarea unor pretenții juridice.

19.7. Persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal referitoare la ea, puse de ea la dispoziția unui operator, într-o formă structurată, într-un format de largă utilizare lizibil electronic; de asemenea, are dreptul să transmită aceste date către un alt operator, fără ca acest lucru să fie împiedicat de operatorul căruia i-a pus la dispoziție datele cu caracter personal.

19.8. În cazul în care Societatea nu onorează cererea Persoanei vizate privind corectarea, restricționarea sau ștergerea datelor, are obligația ca în termen de 30 de zile de la data primirii cererii să comunice în scris motivele respingerii cererii de corectare, restricționare sau ștergere. În cazul respingerii cererii de corectare, ștergere sau restricționare, operatorul va informa Persoana vizată cu privire la posibilitatea căii de atac în justiție, precum și la posibilitatea de a apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

19.9. Persoana vizată poate da declarațiile legate de exercitarea drepturilor de mai sus utilizând informațiile de contact ale operatorului menționate în punctul 2.

19.10. Persoana vizată își poate înainta plângerea și direct către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sediul: Bulevardul Magheru nr. 28-30, Sector 1 Bucuresti, tel. 031-805-92-11, email anspdcp@dataprotection.ro, web www.dataprotection.ro.)În cazul încălcării drepturilor sale, Persoana vizată are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată pe baza L.inf. art. 22 alin. (1). Judecarea acțiunii cade în competența tribunalului. Acțiunea poate fi înaintată – la alegerea Persoanei vizate – și la tribunalul competent teritorial aferent domiciliului sau reședinței Persoanei vizate. La cerere, Operatorul informează în detaliu Partea vizată cu privire la căile de atac și instrumentele aferente.